• S.V. Eemnes - Algemene Ledenvergadering - maandag 7 september 2020

  23 aug 2020
 • S.V. Eemnes - Algemene Ledenvergadering

  maandag 7 september 2020
  aanvang: 19.30 uur, clubhuis open: 19.00 uur

  Het bestuur van S.V. Eemnes nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en wel op maandag 7 september 2020 om 19:30 uur in de kantine van de club.

  De agenda is als volgt:

  1. Opening

  2. Bestuursmededelingen
  - Mededelingen van de voorzitter

  3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 16 december 2019
  -De notulen kunt u hier vinden.

  4. Goedkeuren financiële begroting seizoen 2020/2021
  - Toelichting op de begroting 2020/2021
  - Voorstel verhoging contributies m.i.v. seizoen 2020/2021
  - Introductie ClubCollect voor inning contributies
  - Vergoedingsregeling scheidsrechters komend seizoen

  korte pauze

  5. Toelichting commissies op afgelopen seizoen
  - Seniorencommissie – Hans Camps
  - Jeugdcommissie – Peter Schmidt
  - Commissie Gebouwen & Terreinen – Niek Dunnink
  - Clubhuis-commissie – Koen Bos

  6. Bestuursmutaties
  - Conform het Rooster van Aftreden, zijn er de volgende mutaties:
  Eddy van der Dussen - penningmeester [aftredend en herkiesbaar ]
  Hans Camps - bestuurslid senioren [aftredend en herkiesbaar]
  Peter Schmidt - bestuurslid jeugd [aftredend en herkiesbaar]
  Het (her)kiezen van bestuursleden zal schriftelijk geschieden middels uitgedeelde stembriefjes.

  7.Rondvraag

  8. Sluiting

  Bij de planning van deze vergadering hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de nu geldende maatregelen rondom het coronavirus.

  Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de website en social media.

  het bestuur van S.V. Eemnes