• Algemene Ledenvergadering Maandag 19 september 2022

  10 sep 2022
 • S.V. Eemnes

  Algemene Ledenvergadering
  Maandag 19 september 2022
  aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur


  1. Opening

  2. Bestuursmededelingen
  - Mededelingen van de voorzitter

  3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 9 september 2021
  - De notulen van vorig jaar 

  4. Verslag kascontrolecommissie, décharge verlenen voor het gevoerde beleid
  - Gecombineerd verslag over het seizoen 2019/2020 en 2020/2021
  - Decharge verlenging aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

  5. Goedkeuren financiële begroting seizoen 2022/2023
  - Toelichting op de begroting seizoen 2022//2023

  6. Goedkeuren verhoging contributies
  - Toelichting op voorstel verhoging contributies

  7. Bestuursmutaties
  - Conform het Rooster van Aftreden, zijn er de volgende mutaties:
  - André Adema – voorzitter [aftredend en herkiesbaar]
  - Niek Dunnink – gebouwen en terreinen [aftredend en niet herkiesbaar]

  De volgende drie functies zijn vacant en voor de invulling van het bestuurslid sponsor/
  nieuwe media, stelt het bestuur voor als kandidaat: René Verhoeven.

  - voor de functie van bestuurslid jeugd en voor de functie van bestuurslid gebouwen en terreinen, zijn we op zoek naar kandidaten.
  Het (her)kiezen van bestuursleden zal schriftelijk geschieden middels uitgedeelde stembriefjes.

  8. Rondvraag

  9. Sluiting

  _________________________________________________________________________________
  met vriendelijke groet,
  namens het bestuur van S.V. Eemnes
  Natascha Scholten-Fleming
  secretaris S.V. Eemnes