• Algemene Ledenvergadering maandag 16 oktober 2023

  11 okt 2023
 • S.V. Eemnes Algemene Ledenvergadering  
  Maandag 16 oktober 2023  
  Aanvang: 19.30 uur, clubhuis open: 19.00 uur


  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen
   - Mededelingen van de voorzitter
   - Gewijzigde bestuursstructuur vanaf seizoen 2023/2024
  3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 19 september 2022
   -De notulen vind je hier.
  4. Goedkeuren financiële begroting seizoen 2023/2024
   - Toelichting op de begroting seizoen 2023//2024
  5. Goedkeuren verhoging contributies
   - Toelichting op voorstel verhoging contributies
  6. Toelichting op hernieuwde structuur jeugdvoetbal
   - Toelichting van Wim van der Craats over ‘kinderen met plezier laten voetballen’.
  7. Bestuursmutaties
   - Conform het Rooster van Aftreden, zijn er de volgende mutaties:
   - Eddy van der Dussen – penningmeester [aftredend en herkiesbaar]
   - Hans Camps – bestuurslid senioren en jeugd [aftredend en niet herkiesbaar]
   - René Verhoeven – bestuurslid sponsoring [aftredend en niet herkiesbaar]
   - Peter Vlaar – bestuurslid algemeen [ nieuwe functie; introductie van Peter]

   Het (her)kiezen van bestuursleden zal schriftelijk geschieden middels uitgedeelde stembriefjes.
  8. Rondvraag en sluiting

  met vriendelijke groet,
  namens het bestuur van S.V. Eemnes
  Natascha Scholten-Fleming
  secretaris S.V. Eemnes