• Aanpak proces teamindelingen seizoen 2024-2025.

  28 feb 2024
 • Het is pas februari, waarom nu al beginnen met het proces teamindelingen voor het komend seizoen. Het antwoord op deze vraag ligt opgesloten in het feit, dat we het proces beter willen laten aansluiten bij de visie van de SV Eemnes op jeugdvoetbal: “ieder kind op zijn of haar niveau met plezier beter leren voetballen”, maar ook op de actuele zienswijze vanuit de KNVB op jeugdvoetbal. De aanpak is als volgt opgebouwd:

  1. Uitgangspunten SV Eemnes
  2. Huidige werkwijze
  3. Nieuwe werkwijze
  4. Tijdlijn teamindelingen seizoen 2023-2024
  5. Wie zijn er betrokken

  1. Uitgangspunten SV Eemnes
  Binnen onze clubvisie staan 3 uitgangspunten centraal: ontwikkeling, plezier en veiligheid. Ontwikkeling betekent niet alleen zorgen voor optimale trainingen, maar ook dat alle kinderen in staat worden gesteld om optimale trainingen te volgen, m.a.w. alle kinderen, die dat willen, gelijke kansen bieden om zich te ontwikkelen.

  Hierbij komt direct uitgangspunt 2 terug, zorgen dat kinderen met plezier blijven voetballen. Een kind, waarvan te veel gevraagd wordt op een training of in een wedstrijd, zal zijn of haar plezier verliezen, dat geldt ook voor kinderen, die juist te weinig uitgedaagd worden. Maatwerk biedenvormt hier de uitdaging. 

  Veiligheid vormt de derde pijler onder onze visie. Een kind moet ook de ruimte krijgen om zich met plezier te ontwikkelen en moet fouten mogen maken. Te veel focus op korte termijn doelen, zoals
  kampioen willen worden, of begeleiding, die prestatie te ver boven plezier stelt, bevorderen over het algemeen het gevoel van veiligheid niet. 

  Veel verenigingen “stoeien” met de vraag, hoe te komen tot een bij de vereniging passende vorm van teamindelingen. Naast het invulling geven aan een visie, zeg maar het kader, waarbinnen het proces plaatsvindt, heb je ook met andere factoren te maken. Denk aan aantallen per jaarlaag, welke rol speelt wie in het hele proces, waar ligt de uiteindelijk beslissingsbevoegdheid, welke vorm past het beste bij de cultuur binnen de club.

  Kortom, er is geen eensluidend antwoord op het “hoe”. De KNVB geeft vanuit haar rol wel adviezen, waarbij de belangrijkste is: “begin niet te jong met het indelen, laat kinderen vooral plezier hebben en geef ieder kind de kans om zich te ontwikkelen”, maar daarmee hebben we nog geen antwoorden.

  2. Huidige werkwijze
  Kijkend naar de huidige werkwijze is de eerlijke conclusie, dat we binnen de SV Eemnes jong beginnen met selecteren. Eigenlijk al zodra kinderen in de O8 gaan spelen.

  • Kinderen, die in een O8-1 komen, zien we ook voor het grootste deel terug in de O9-1 en O10-1 en dan wordt het ingewikkeld, want in de O11-1 heb je 8 spelers nodig in plaats van 6 en vanaf de O13-1 worden het er 11.
  • We zien dat kinderen, die op dat moment aan moeten sluiten bij de O11-1 of O13-1, vaak niet de ontwikkelkansen hebben gehad, die hun vriendjes en vriendinnetjes in de “1”-teams wel gehadhebben.
  • Daarmee doen we niet alleen deze kinderen tekort, maar ook het voetballend vermogen van onze club.

  Bestuur, coördinatoren en hoofd voetbalontwikkeling willen daarom dit seizoen starten met een voorzichtige koerswijziging. Voorzichtig, omdat niets zo gevoelig is als het proces teamindelingen en we ons realiseren, dat we het maar één keer goed kunnen doen.

  3. Nieuwe werkwijze
  Hoe ziet de eerste stap er het aankomend seizoen (2024-2025) uit.

  1. De Champions League, JO7 en JO8. Binnen deze groepen willen we starten met het zogenoemde “gelijke kansen” voetbal. Deze term komt vanuit de KNVB en betekent, dat alle kinderen dezelfde trainingen krijgen en binnen de team samenstellingen regelmatig wordt gerouleerd. Deze lijn willen we in de seizoenen vanaf 2025-2026 doorstrekken naar de hele onderbouw, door er jaarlijks één jaarlaag aan toe te voegen (zie onderstaande tabel). Uiteraard volgen we dit proces nauwlettend, evalueren regelmatig en passen aan, als dit wenselijk is. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende momenten en door deze werkwijze vanaf komend jaar steeds een jaarlaag verder te brengen denken wij de uitgangspunten van SV Eemnes en het spelplezier voor allen te verbeteren.

   In een tabel ziet de route voor de komende jaren er als volgt uit.

  2. Vanaf de JO9 tot en met de JO12. Hier gaan we kritisch kijken, of we geen kinderen “gemist” hebben als het gaat om het krijgen van een eerlijke kans binnen hun ontwikkeling. Maatwerk is hierbij belangrijk. Zo willen we de vanzelfsprekendheid, dat een kind het hele seizoen in hetzelfde team blijft spelen loslaten, maar ook uitdaging bieden binnen het volgen van de trainingen. Het uitgangspunt bij dit maatwerk is dat we alle kinderen, die dat willen, gelijke kansen gaan bieden om zich te ontwikkelen binnen de mogelijkheden die er zijn.

  3. Vanaf de JO13 tot en met JO17. Naarmate kinderen ouder worden en langer voetballen, zie je 2 stromen ontstaan. Vooropgesteld, ze willen allemaal met plezier voetballen, maar de ervaring leert ook, dat voor 90 % bepaald is of dat plezier binnen een meer prestatiegericht team ligt, of toch meer recreatief. De uitdaging ligt binnen deze sector vooral in het komen tot een evenwichtige verdeling van de aantallen.

  4. Meidenvoetbal. Binnen deze tak willen we beoordelen wat verstandig is vanuit de clubvisie. Bij deze teams slaat de KNVB de even jaarlagen (010, 012, 014, 016) over. Daarmee wordt het proces complexer. Ook de vraag over “gemengd voetbal” komt hierin terug. Nu spelen tot en met de JO12 meiden met jongens mee. Voor hun ontwikkeling is dat een goede keuze, maar wat willen de meiden zelf. De club heeft de ambitie uitgesproken om het meiden- en in het verlengde het vrouwenvoetbal, naar een hoger niveau te brengen. Ook hier geldt dat ontwikkeling, plezier en veiligheid pijlers vormen onder het beleid dat deze ambitie moet vormgeven.

  5. De hoogste selectieteams bij de jongens (JO19-1) en meiden (MO20-1). Vanuit de visie, dat we zoveel mogelijk met eigen opgeleide jeugd binnen heren-1 en vrouwen-1 willen spelen, gaat vanaf deze leeftijd de overgang naar de senioren een aspect binnen de teamindelingen vormen. Uitgangspunt hierbij is, dat we de JO19-1 en de MO20-1 op een zo hoog mogelijk niveau willen laten spelen (zoveel mogelijk weerstand). Bij de indeling worden de hoofdtrainers van de heren en de vrouwen betrokken. Het aspect van het doorstromen naar selectie seniorenniveau en het maken van afspraken over het beste (individuele) opleidingstraject staan hierbij centraal, evenals het maken van afspraken over het meetrainen en meespelen van jeugdspelers en - speelsters binnen heren-1 en vrouwen-1. Hierbij laten we de JO23 buiten beschouwing, omdat het in deze groep vooral gaat om het, na het bereiken van de leeftijd voor het seniorenvoetbal, kunnen voetballen tegen leeftijdsgenoten.

  In een tijdlijn ziet dit er als volgt uit  Vóór 15 februari: coördinatoren gaan in overleg met hun trainers en komen met een eerste schets van de indelingen 2024-2025.

  • 15 februari-15 maart: bespreken uitkomsten met het hoofd voetbalontwikkeling
  • 15 maart-15 april: verschillen van inzicht bespreken (trainer(s), coördinator, hoofd voetbalontwikkeling)
  • 1 mei: vaststellen 80 % versie.
  • Mei: indien noodzakelijk bijstellen en bespreken (Rol TC).
  • Mei: kader 2024-2025 op orde brengen.
  • 1 juni: definitieve versie vaststellen door TC en aanbieden aan bestuur.
  • 15 juni: publicatie voorlopige teamindelingen
  • 15 juni-1 juli: eventuele gesprekken ouders.
  • 1 september: publicatie definitieve teamindelingen

  5. Wie zijn er betrokken
  Om tot een zo evenwichtig mogelijke uitvoering te komen zijn de volgende rollen betrokken. De regie ligt bij de coördinatoren. Zij gaan met de trainers van de huidige teams in gesprek om tot een eerste schets te komen. Deze zal worden besproken met het hoofd voetbalontwikkeling. Mochten er verschillen van inzicht zijn, dan betrekt het hoofd voetbalontwikkeling ook de
  betreffende trainer. Nieuw is de rol van de technische commissie. Deze is inmiddels opgestart en kent 5 leden. De TC opereert in de breedte van de vereniging. Leden vertegenwoordigen zowel de senioren heren en vrouwen, maar ook de jeugd.

  Het hoofd voetbalontwikkeling fungeert als technisch voorzitter. Mochten trainers, coördinatoren en hoofd voetbalontwikkeling niet tot een vergelijk kunnen komen, dan besluit de TC. Uiteindelijk wordt de definitieve versie van teamindeling en kader met een advies voorgelegd aan het bestuur, die haar finale oordeel geeft en toestemming voor de publicatie. Tot 1 september houdt de indeling een voorlopig karakter. Dit i.v.m. (onvoorziene) mutaties in aanloop naar het nieuwe seizoen.

  Verder is het wedstrijdsecretariaat vanaf het begin betrokken. Dit i.v.m. de (on)haalbaarheid van items rond wedstrijdzaken, denk aan indeling kleedkamers, toewijzing scheidsrechters e.d. Het is de rol van het wedstrijdsecretariaat om de aantallen binnen de
  teams en het totaal aantal teams te bewaken. Dit om te beoordelen of alles past op ons complex. Op dit moment bestaat er al een te kort aan velden (denk ook aan warmlopen/inspelen) en kleedkamers.

  Ook kijkt het wedstrijdsecretariaat naar (voorkeur) speeltijden en trainingstijden. Wensen die nu bij hen worden neergelegd (het is te vroeg, te laat, de trainer kan anders niet mee, er is een Sinterklaasintocht, open dagen scholen enz.) zijn met de aantallen teams die we nu hebben niet of nauwelijks te realiseren. 

  Voor meer achtergrond informatie verwijs ik u naar Beleid teamindelingen | KNVB en https://www.knvb.nl/assist-trainers/de-voetbalvisie-van-de-knvb/gelijke-kansen-en-gemengd-voetbal