Inschrijven

  • Betaalwijze contributie

  • Activiteiten / Hulp

    Onze vereniging draait op vele vrijwilligers, waarbij geldt: "vele handen maken licht werk". Zouden wij u voor één van onderstaande activiteiten vrijblijvend mogen benaderen (gaarne aankruisen)?
  • Akkoordverklaring

    Ondergetekende verleent hiermee toestemming zijn/haar gegevens op te nemen in de ledenbestanden van de S.V. Eemnes en van de KNVB en verklaart ermee bekend te zijn, dat de KNVB deze gegevens ook aan derden ter beschikking kan stellen. Ondergetekende verklaart hierbij een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te hebben ontvangen en zich te conformeren aan de inhoud hiervan
  • Als u 12 jaar of ouder bent ontvangen wij graag een recente pasfoto voor de door de KNVB verplicht gestelde spelerspas.